กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัจฉรา ลุนภูงา
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์อัปสรณ์ ทวีกูล
ครูผู้ช่วย