ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.. 2514 โดย พระครูสังวรธรรมานุวัตร (หลวงปู่พล  ธมมปาโลอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองคณฑี  ได้บริจาคเงินซื้อที่ดิน  จำนวน  14  ไร่  งาน  40  ตารางวา ราคา 50,000  บาท และจัดสร้างอาคารเรียนแบบตึก  ชั้น  ห้องเรียน   แล้วเสร็จเมื่อ  วันที่ 20 ธันวาคม  พ..  2514  ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 450,000  บาทนอกจากนั้นพระครูสังวรธรรมานุวัตรได้จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา   มอบให้กับโรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น  39,500  บาท รวมค่าก่อสร้างอาคารเรียน ค่าที่ดิน และอุปกรณ์การศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น  539,500  บาท 

วันที่  มิถุนายน  พ.. 2515  เปิดทำการสอนเป็นสาขาของ   โรงเรียนสุธีวิทยา  มีนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน  17  คน  และให้  นายอำนวย  สาระทัน  จากโรงเรียนสุธีวิทยา  รักษาการครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญได้อนุมัติให้เป็น  โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล    ให้เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศในวันที่  21  มีนาคม  พ..  2516

ปี  พ..  2520  กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  216  ล  จำนวน 

หลัง  ราคาก่อสร้าง  1,040,000  บาท

ปี  พ.. 2529  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างโรงฝึกงานจำนวน  หลัง  ราคา 

780,000  บาท

ปี  พ.. 2530  ทางโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชน  จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มอีก  จำนวน 

15  ไร่  งาน  60  ตารางวา  เป็นเงิน  160,000  บาท  รวมพื้นที่ทั้งหมด  30  ไร่   งาน

ปีการศึกษา  2537  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยเปิดสอน  จำนวน  ห้อง

ปีงบประมาณ  2537 - 2538  กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ

216  (ปรับปรุง  29 )  ในงบประมาณ  8,000,000  บาท

ปีงบประมาณ  2539    กรมสามัญศึกษา  ได้จัดสรรงบประมาณ   สร้างอาคารหอประชุม  แบบ 

100 / 27  ในงบประมาณ4,100,000  บาท

ปีงบประมาณ  2544    กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ      สร้างหอส่งน้ำประปาภายใน

โรงเรียนในงบประมาณ  310,000  บาท 

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 มี นักเรียนจำนวน 295 คน          ครูผู้สอน 22 คน (ไปช่วยราชการ 1 คน)  นักการภารโรง  คน  ครูอัตราจ้าง-1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน โดยมี  นายสมชาย พงษ์ภมร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน